pasdarazefatomomi

پاسداری از عفت عمومی

تومان7,500

رمز پویایی و پایایی حکومت اسامی، عرضه و
گسترش احکام و آموز ههای دینی در همۀ عرص ههای
فردی و اجتماعی زندگی بشری است. یکی از
موضوعات مهم در عرص ههای اجتماعی، عفت عمومی
است. کتاب پاسداری از عفت عمومی، مسئولی تها
و اختیارات حکومت اسامی در پاسداری از عفت
عمومی را با نگاه استدلالی و از منظر قانون و سندهای
بالادستی کاویده است.

250 در انبار

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 205 g