راهنمای تحقیق (2)

راهنمای تحقیق

تومان65,000

کتب پیش روی شامل سه فصل می باشد. فصل اول: « نگرش سازی: هویت تحقیق»  فصل دوم: « راهبردسازی: الگوی کلی تحقیق »  فصل سوم: « راهکار سازی: روش انجام تحقیق »   این کتاب در صدد بیان متد و الگوی شبکه ایی در راستای تحقیق بوده و مورد توجه مجامع علمی و پژوهشی واقع شده است.

مقدار: