از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی تخفیف دار!

از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی

تومان46,000 تومان30,000

این کتاب رهیافتی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده و تحلیلی در مورد مقوله تمدن و شاخصه های تمدن اسلامیو مقایسه با تمدن غرب و در نهایت ره یافتی به سوی بیانیه گام دوم انقلاب دارد. این کتاب به درستی پاسخ شبهات موجود در بعضی از جوامع دانشگاهی در خصوص شبه ناکارآمدی دین را مبرهن می سازد.

مقدار: