101

کارگاه آموزشی الگوی توسعه بر اساس نگرش سلام

تومان12,000

کارگاه راهنمای توسعه یا مبانی توسعه برای کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اقتصاد دانان حوزه و دولت بصورت کارگاهی توسط استاد ارجمند و فاضل جناب آقای حجت الاسلام حاج شیخ عبدالحمید واسطی – سلّمه الله – در راستای مفهوم شناسی الگوی اسلامی پیشرفت و تعالی برگزار گردیده است

مقدار:

توضیحات

کارگاه راهنمای توسعه یا مبانی توسعه برای کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اقتصاد دانان حوزه و دولت بصورت کارگاهی توسط استاد ارجمند و فاضل جناب آقای حجت الاسلام حاج شیخ عبدالحمید واسطی – سلّمه الله – در راستای مفهوم شناسی الگوی اسلامی پیشرفت و تعالی برگزار گردیده است.کمتتتکمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناتنمنتاافعغعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغعغفعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففعغف کمکمکمکمم انتانالتالتالتال لتلتلل تلنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتلتالتلا تالتالتالبالببببببببببببببببببب