negareshquran

نگرش دیگر به قرآن

تومان45,000

نوشـته ای، هدفی، مسـیری، روشی، نقاط اصلی و محوری و روند و… دارد که برای بهره بیشـتر از نوشـته، باید آنرا، آنگونه که بایست مطالعه نمود بنابراین جهت سودمندی بیشـتر شـما مخاطبین عزیز، نکات زیر بیان میشود که امیدوارم سودمند بوده باشد و در جهت اسـتفاده بهتر کمکتان کند. و قبل از آن به دعا، عاجزانه از حق تعالی خواستارم که این نوشـته، نافع و سودمند بوده و ارزش وقت و عمری را که صرف آن می‌کنید، داشته و برایتان منفعت سرشار داشته باشد.

مقدار: