ZANIBENAMZEYNAB تخفیف دار!

زنی به نام زینب

تومان4,000 تومان3,600

تاریخ، چونان دفتری است که بر گهای آن
آمیزه ای از نور و تاریکی است. برخی از بر گهای آن،
آنچنان زرین است که تلألؤ آن چشم همگان را خیره
م یکند. کتاب زنی به نام زینب، در دوران تاریکی از
تاریخ، برگی را ورق می زند که درخشش خورشید،
مدیون آن است. دختری که برترین و کامل ترین انسان
هستی، او را زینت «اب » م یخواند. زینب در عین جنس
حساس زنانه اش، از چنان شخصیت سترگ مردان های
برخوردار بود که همۀ مورّخان و تحلی لگران تاریخ
در تحلیل ایشان، انگشت حیرت بر دهان گرفت هاند.
مترجم این نوشتار، کوشیده است با ترسیم آزادگی،
مردانگی و وفای این اسوۀ زنان عالم، امکان خو ببودن
و به کمال رسیدن را برای همگان حتی غیرمعصومان
به اثبات رساند

248 در انبار

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 70 g