zolaletrat

زلال عترت

تومان6,000

«عصمت »، یکی از مباحث بنیادین،
استحکام بخش و دوا مبخش ادیان و شریع تهای
آسمانی است. خداوند کریم در آیۀ تطهیر، با صراحت
تمام، طهارت و عصمت اهل بیت )علیه مالسام( را
عیان کرده است. کتاب زلال عترت در بیکرانه قرآن،
ترجمۀ اثر ارزشمند حضرت آیةالله سبحانی است که با
رویکردی کلامی تفسیری، آیۀ تطهیر را همراه با حقوق
معصومین)علیه مالسام( که در قرآن به آ نها اشاره
شده، تفسیر و تحلیل کرده است.

500 در انبار

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 210 g